Nyheder

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som administrerende direktør for hele gruppen.

Efter nogen tid opstod en betydelig uenighed mellem direktøren og resten af investorgruppen, som gensidigt beskyldte hinanden for at have gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse. Som følge heraf bortviste investorgruppen direktøren, som svarede prompte igen med et sagsanlæg. Under sagsforberedelsen led hele forretningsgruppen i betydelig grad under de interne stridigheder og banken truede med at smække kassen i, hvilket ville føre til hele gruppens konkurs.

Midt i forberedelsen af retssagen foreslog den ene part, at man søgte at bilægge striden ved mediation, så alle parter kunne komme hurtigere i mål og virksomhedsgruppen kunne reddes. Det tog to mediatorer, de mange stridende parter og deres advokater syv timer at medvirke til, at parterne indgik en aftale med hinanden, som for direktøren betød, at han blev købt ud uden at sætte penge til, medens de resterende investorer kunne meddele banken, at der nu var etableret i en ny og handlekraftig ledelse. Banken kvitterede med at holde kreditterne åbne, og virksomheden og dens mange arbejdspladser blev bevaret.

Retssagen blev hævet. Mediationsomkostningerne udgjorde en brøkdel af de omkostninger, som en fortsættelse af retssagen ville have udløst.

HØJERE SAGSOMKOSTNINGER I CIVILE RETSSAGER

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen betyder, at parter i civile retssager, som ikke energisk nok forsøger at forlige sig, kan straffes omkostningsmæssigt.

Der er således nu i retsplejeloven indført en § 336 a, som lyder:

"Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til at undgå unødige retsskridt og til at undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens anlæg."

Der er i loven ingen anvisning på, hvordan sådanne forligsmæssige bestræbelser kan eller skal gennemføres. Der er med andre ord frit valg. I forarbejderne til lovteksten peges imidlertid direkte på mediation, som et velegnet forhandlingsredskab.

Som bekendt byder mediation på de bedste løsninger, og da mediation samtidig er et både hurtigere og billigere alternativ til en almindelig rets- eller voldgiftssag, er der intet at betænke sig på. Opsøg en mediator så tidligt som muligt, når en konflikt er opstået.

Lovgiver har sikret sig, at det ikke er gratis at undlade at søge forlig. I § 318 i retsplejeloven er således indført et stk 2, som lyder: 

"Parter kan pålægges at bære de omkostninger, som de har forårsaget ved handlemåde, der er i strid med § 336 a." Også i forarbejderne hertil nævnes mediation som en relevant metode til at opfylde forpligtelsen til at søge forlig.

Det kan med andre ord blive dyrt ikke at gå i dialog.
 

Dansk Erhvervs Mediation skudt i gang

DEM-kanon1. januar 2015 slås dørene op til Dansk Erhvervs Mediation. Bag DEM står advokat Kim Egegaard, som har mere end 30 års erfaring med løsning af erhvervsjuridiske tvister fra fogedret til Højesteret.

Kim Egegaard blev uddannet og certificeret mediator hos bl. a. Pia Deleuran i 2006, og har løbende opdateret sine færdigheder hos bl. a. den internationalt kendte mediator Lawrence Kershaw.

Kim Egegaard har siden certificeringen siddet i bestyrelsen for Danske Mediatoradvokater gennem fire år, to år som formand. Endvidere var KIm Egegaard medstifter af Mediationsinstituttet i Advokatsamfundets regi og sad de første mange år i instituttets bestyrelse. Kim Egegaard fungerer fortsat som mediator i Mediationsinstituttets faste korps af mediatorer.

Kim Egegaard er pr. årsskiftet trådt ud af partnerkredsen i et københavnsk top ti advokatkontor, bl. a. for at kunne opbygge Dansk Erhvervs Mediation baseret på de erfaringer og betydelige resultater, som er opbygget gennem de seneste otte år.

Sideløbende hermed driver Kim Egegaard selvstændig advokatvirksomhed i Aumento Advokatfirma med speciale i erhvervslivets forhold.