Mediationsklausuler

Mediationsklausuler

Du er velkommen til frit at benytte nedenstående klausul i dine kontrakter:

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved direkte forhandling mellem parterne. Såfremt uenigheden ikke bilægges ved direkte forhandling, er parterne forpligtet til at medvirke til mediation gennem Dansk Erhvervs Mediation, DEM, www.danskerhvervsmediation.dk. 

Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til DEM om påbegyndelse af mediation.

Såfremt mediationen ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan hver af parterne indbringe tvisten for voldgift. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiften gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende danske voldgiftslov. 

Hvis de af parterne udpegede voldgiftsdommere ikke kan blive enige om, hvem der skal være formand for voldgiftsretten udpeges denne af Dansk Erhvervs Mediation.